پروژه های موفق

پروژه های موفق خاتمه یافته با محوریت شبکه تبادل فناوری

Industrial Fields

حوزه های صنعتی

نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
NT 008
NT 010
NT 012
Platform Fields

حوزه های پلتفرمی

NT 017
NT 018
NT 016
NT 015