حذف بو از تصفیه خانه و آدم رو فاضلاب شهر ساری

تصفیه خانه های فاضلاب شهری از جمله منابع تولید کننده بو محسوب می شوند. برای جلوگیری از انتشار بو روش های مختلفی پیشنهاد می شود. یکی از انواع روشهای نوین استفاده از نانوجاذب بو است که به دلیل ویژگی های منحصر بفرد از قیبل حذف بو با کارایی 98 درصد، طول عمر بالا و اشغال فضای کم کاربرد گسترده ای در این صنعت خواهد داشت.

مزایای فنی:
• تصفیه و حذف (NOx)، (CO2)، (CO) ترکیبات آلی (CxHy) و اکسیدهای گوگرد (SOx)
• تصفیه و حذف ذرات غبار
• قیمت مقرون به صرفه

کیفیت آب و سطح اکسیژن در اغلب آبهای مورد استفاده در گلخانه های هیدروپونیک بسیار پایین بوده و مانع رشد بهینه ی محصولات می شود. افزایش میزان درصد اشباع اکسیژن در آب باعث بهبود ساختمان ریشه و فعالیت میکروب های مفید در ناحیه ی ریزوسفر و نانوحباب های تولید شده توسط ژنراتور نانوحباب واتوکس با تغییر و اصلاح ترکیب آب آبیاری به یک فرایند خاص انتقال اکسیژن دو فازی سبب افزایش کیفیت آب می شوند.

مزایای فنی:
• افزایش 400 درصدی میزان اکسیژن محلول در آب آبیاری
• افزایش 15 درصدی میزان تولید محصول گلخانه
• کاهش استفاده از قارچکش ها

مشـکل آب صنایـع در منطقـه ابوزیدآبـاد کاشـان از یک طرف و همچنیـن آلودگی هـای ایجـاد شـده بـه جهـت رهاسـازی پسـاب های شـور سـامانه های نمکزدایی در محیط دو چالش اصلـی بوده کـه مجموعـه پیـام آوران نانوفنـاوری فردانگر برای حـل آن مبـادرت نمود

مزایای فنی:
• مصرف انرژی کمتر
• بازچرخانی پساب دستگاه های اسمز معکوس
• حفظ محیط زیست
• کاهش ضایعات خروجیRO

• صرفه جویی در سامانه های تامین و انتقال آب 

فرایند هوادهی و اکسیداسیون یکی از مراحل مهم در عملیات تصفیه پساب های صنعتی و فاضالب های شهری محسوب می شود. در حال حاضر سیستم های متداول هوادهی با استفاده از انواع بلوئرها صورت می گیرد و از کشورهای خارجی خریداری می شوند. سیستم تزریق هوای نانوحباب بدون نیاز به پخش هوا و لوله کشی، صرفه جویی قابل توجهی را ایجاد می کند.

مزایای فنی:
• قیمت پایین تر نسبت به تجهیزات فعلی مورد استفاده
• کاهش هزینه های جانبی از جمله خط هوا، دیفیوزر و …
• توزیع ایده آل و یکنواخت اکسیژن در تمام اعماق

تعداد زیادی از روستاهای بوشهر با مشکل شوری و بالا بودن عناصری از جمله
سولفات و منگنز و همچنین عامل نیترات مواجه هستند. شرکت پیام آوران
نانو فناوری فردانگر اقدام به ساخت 3 دستگاه الکترودیالیز برای رفع مشکل
آب این مناطق نموده است.

مزایای فنی:
• نمک زدایی از آب های لب شور با راندمان 85 تا 95 درصد
• مصرف انرژی کمتر در قیاس با روش های دیگر نمکزدایی
• طول عمر غشای بیش از 5 سال

پکیج تصفیه آب در شرایط بحرانی با در نظر گرفتن این شرایط طراحی شده است. با استفاده از فناوری تصفیه غشایی، امکان تأمین آب آشامیدنی از منابع در دسترس آب از قبیل دریاچه، رودخانه و چاه های کم عمق فراهم شده است. غشاهای سرامیکی استفاده شده در این پکیج ها قابلیت حذف ذرات بزرگتر از 100 نانومتر را میسر می سازد. بدین ترتیب بار میکروبی، میکرواورگانسیم ها و انواع ویروس ها توسط این غشاها جداسازی می شود.

مزایای فنی:
• تأمین کدورت کمتر از NTU 1 (حد مجاز کدورت آب آشامیدنی NTU 5 می باشد)
• حمل و راه اندازی ساده
• حذف ۱۰۰ ٪بارمیکروبی و انواع ویروس ها