امور فناوران وظیفه شناسایی و ارزیابی فناوران را برای پاسخگویی به نیازهای شرکت های متقاضی بر عهده دارد. در این راستا، شرکت های دانش بنیان مورد شناسایی قرار گرفته و در حوزه های مختلف دسته بندی می گردند تا در زمان نیاز به فناوری یا محصول آنها، معرفی گردند. دسته بندی شرکت ها و محصولات دانش بنیان و تشکیل بانک فناوران، ارزیابی توانمندی های تولیدی و فنی شرکت ها، بازدید از واحد های فناور، ارتباط با پارک های علم و فناوری و ارتباط با شتابدهنده ها ابزارهای این واحد جهت شناسایی و ارزیابی محصولات، فناوری ها و شرکت های فناور است. علاوه بر این، این واحد به شناسایی شرکت های کوچک که فناوری آن ها در آینده سهم قابل توجهی در بازار خواهد داشت می پردازد تا به کمک حمایت های شبکه تبادل فناوری، روند رشد و معرفی محصول و فناوری این شرکت ها تسریع شود.

دیگر وظیفه واحد امور فناوران تایید عدم وجود فناور برای تقاضاهای واحد چالش است. چالش های ورودی به واحد چالش های فناورانه، پس از بررسی توسط این واحد به واحد امور فناوران معرفی می شوند تا در صورتی که برای محصول یا فناوری یاد شده، شرکتی وجود دارد این تقاضا از قالب چالش خارج شده و وارد فرایند تبادل فناوری گردد. در صورت عدم یافتن شرکت فناور برای پاسخگویی به تقاضای واحد چالش، واحد امور فناوران عدم وجود فناور را تایید می نماید.

روند اجرائی واحد امور فناوران

1- شناسایی تقاضا و تکمیل فرم پیشنهادی تقاضا (RFP)

2- بررسی تقاضا و ارزیابی اعتبار آن توسط واحد مدیریت پروژه

3- ارجاع به واحد امور فناوران و شرح دقیق جزئیات فنی پروژه

4- جستجو در بانک امور فناوران و استعلام از مراجع برای یافتن شرکت فناور مناسب

5- ارتباط واحد امور فناوران با شرکت فناور در صورت وجود شرکت فناور و کسب اطمینان از توانایی این شرکت در پاسخگویی کامل به نیاز صنعتی

6- معرفی شرکت فناور و فرد رابط به مدیر پروژه