1 -درزگیر بدنه رابری با رئولوژی اصالح شده به وسیله نانوذرات(سبز رنگ) ۲ -درزگیر بدنه فوم شونده رابری با رئولوژی اصالح شده به وسیله نانوذرات(مشکی رنگ)

این محصول درزهای بدنه خودرو را در برابر رطوبت و گرد و غبار به خوبی عایقبندی میکند. استفاده از نانوذرات موجب افزایش ویسکوزیته سیلرها و همچنین مقاومت در برابر شره شدن شده و استحکام بالاتر آن می تواند موجب مقاومت بهتر در برابر لرزش و تنشهای وارده به اتاق خودرو شود.

مزایای فنی:
• مطابق با استانداردهای خودرویی جهان
• چسبندگی عالی به انواع مختلف سطوح فلزی چرب و سطوح پوشیده با آلومینیم و روی
• مقاومت بالا به شستشو

نمونه حاوی نانو ذرات در مقایسه با نمونه فاقد نانوذرات استحکام کششی و چسبندگی بالاتری از خود نشان می دهد. با توجه به اینکه جهت دمپ صدا محصول می بایست از چسبندگی بالایی برخوردار باشد، افزایش چسبندگی به منزله ی افزایش نیروهای بین مولکولی در سطح مشترک محصول و زیرآیند، افزایش عمر محصول، کاهش خطر خوردگی و … است.

مزایای فنی:
• استحکام کششی و چسبندگی بالاتری در مقایسه با نمونه فاقد نانوذرات
• دمپ صدا بالاتر نسبت به نمونه های خارجی
• طول عمر بیشتر نسبت به نمونه های خارجی

لنـز و هوزینـگ چـراغ اتومبیل از جنس هـای پلیپروپیلـن و پلیکربنات هسـتند کـه ذاتـا میـل کمـی بـه چسـبندگی دارنـد و بـا اسـتفاده از چسـب های مخصـوص نیـز کاملا آببنـدی نشـده و به خوبـی به هم نمی چسـبند. فناوری پالسـمای سـرد با کندگی سـطح مورد نظر در ابعاد نانویـی، فعال کردن سـطح قطعه پلیمری و افزایش انرژی سـطحی آن، باعـث افزایش چسـبندگی و بهبـود درزبنـدی و آببنـدی می گردد.

مزایای فنی:
استفاده از دستگاه جت پالسمای سرد اتمسفری جهت:
• پردازش سطح
• افزایش چسبندگی و بهبود درزبندی

بـا توجـه بـه محـل اعمـال، این محصـول ممکن اسـت بـه صورت افقـی یـا عمـودی روی بدنـه خـودرو نصـب شـده و در سـالن رنگ پخـت شـود. لـذا میـزان جریانپذیـری ایـن محصـول از اهمیـت بالایـی برخوردار اسـت چرا که در صـورت جریانپذیـری زیاد، قطعه از محـل اصلـی اعمـال شـده فاصلـه گرفتـه و نمی توانـد قسـمت هـدف را تقویـت کند. جهـت برطرف کـردن این مشـکل به کارگیری نانـوذرات در فرمولاسـیون محصـول نقـش کلیـدی ایفـا می کند.

مزایای فنی:
• بهبود قابل توجه چسبندگی با بکارگیری نانوذرات
• بهبود جریان پذیری حرارتی نسبت به نمونه های مشابه خارجی
• عدم تغییرات زیاد ویسکوزیته حین حمل و انبارداری محصول

در عملیات رنگ آمیزی محصول نهایی، 12 دقیقه فرصت پخت رنگ بر روی آن وجود دارد و همچنین هندسه قطعه به نحوی است که نقاط نوکتیز بسیاری دارد. ضخامت پوشش در لبه ها و برخی نواحی افزایش می یابد و اجزای قطعه نمی توانند به آسانی داخل هم حرکت کنند، فلذا این قطعه نمی توانست استانداردهای لازم خودروسازی را با رنگ های رایج دریافت کند.

مزایای فنی:
• رنگ پایه اپوکسی با فام مشکی است
• پخت کوره با دمای 180 تا 220 درجه سانتیگراد
• ضخامت رنگ اعمال شده در لبهها مطابق با حد مجاز استاندارد