طراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب توازن شناورها

امروزه حرکت کشتی ها و انتقال گونه های مضر آبزی غیربومی به دریا ناشی از تخلیه آب توازن و رسوبات آنها در مقصد، یک معضل جهانی است. کنوانسیون حقوق دریاها از دولت های عضو خواسته است تا جهت کاهش آلودگی دریایی ناشی از معرفی عمدی یا غیرعمدی گونه های غیربومی به هر یک از اجزاء خاص محیط زیست دریایی کلیه اقدامات الزم را به عمل آورند. یکی از راهکارها استفاده از سامانه تصفیه برای آب توازن کشتی هاست.

مزایای فنی:
• رفع نیاز حیاتی مجموعه های کشتیرانی به منظور جلوگیری از جریمه های سنگین و نقل و انتقالات در آب های بین المللی
• جلوگیری از خروج ارز به علت هزینه های بالای خرید سیستم تصفیه آب توازن

روش های پوشـشدهی که تاکنـون برای بازسـازی کانن باکس بـه کار گرفتـه شـده اند از نظـر ابعـادی و هندسـی، مغایـر بـا معیارهای پذیرش مپنالکوموتیو بوده اسـت. در نهایت شـرکت بهبـود صنعـت مهـان توانسـت اصالح منطقـه نشـیمنگاه و جبـران افـت سـایز را بـه روش لایه نشـانی HVOF/HP مطابق اسـتانداردها انجـام دهد

مزایای فنی:
• فشار بسیار بالا در هنگام پوششدهی و دمای ورودی پایین
• استحکام چسبندگی پوشش بسیار بالا
• میزان تخلخل بسیارکم پوشش
• هزینه بازسازی: حدود 40 درصد هزینه تامین کاننباکس جدید