یکی از راه‌های ارتباط صنعت و مجموعه‌های فناور در اقتصاد، کارگزاران تبادل فناوری هستند. این کارگزاران، وظیفه شناسایی نیازهای واحد صنعتی متقاضی، شناسایی راه‌حل و شرکت فناور مناسب، مشاوره فنی به طرفین (متقاضی فناوری و عرضه کننده فناوری) را بر عهده دارند. بدین ترتیب، آشنایی و ارتباط هر چه قوی‌تر کارگزاران تبادل فناوری با شرکت‌های فناور توانمند، موجب تقویت چرخه تبادل فناوری در صنعت کشور خواهد شد.

 متقاضی، فناوری و شرکت فناور به مانند سه ضلع مثلث تبادل فناوری هستند که عدم وجود هر یک موجب مختل شدن کل فرآیند و عدم ارتباط مؤثر بین شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های بزرگ صنعتی خواهد شد. اجلالی افزود: نقش کارگزاران در این فرآیند، محرک و کاتالیزور بوده که با مشاوره‌‌های فنی و حقوقی موجب می‌شوند هر یک از طرفین با اعتماد کامل از توانایی و انگیزه یکدیگر همکاری کرده و به نتیجه نهایی مطلوب برسند.

تعداد کارگزاران بر مبنای گستره جغرافیایی