پلاگ-متورم-شونده-قابل-بازيافت-درون-چاهی-حاوی-نانوذرات01

اغلـب چاه هـای موجـود در ايـران عمـر بالايـي دارنـد و انجام عمليات هـای تعميـری مختلـف ماننـد شـيرآلات سـر چاهـی، تعميـر يـا نصـب رشـته تکميلـی چـاه نيازمنـد مسدودسـازی موقت چاه و ايمن سـازی آن جهت انجام تعميرات می باشـند. اسـتفاده از پالگ هـای متـورم شـونده انجـام ايـن تعميـرات را بـدون حضـور دکل امکانپذيـر می سـازد.

مزایای فنی:
 ايمنسازی چاه
• تعميرات شيرآلات سر چاهی
• نصب / تعمير رشته تکميلی چاه
• تست های مختلف ارزيابی مخزن

اسـيدکاری انتخابـی و هر نوع عمليـات ديگر که نيازمند ايزولاسـيون موضعـی باشـد، در بهبود شـرايط چاه بسـيار موثر اسـت. امـا انجام چنيـن عمليات هايـي (بدون حضـور دکل) بدون اسـتفاده از ابزارهای متـورم شـونده عملا غيرممکـن اسـت. ايـن ابـزار می بايسـت بـا اسـتفاده از لوله مغزی سـيار بتواند از درون رشـته توليدی عبور نمايد و بتوانـد افزايـش قطـر سـه برابری را نشـان دهد.

مزایای فنی:
پکـر بـه دليـل قطـر کوچـک می توانـد از درون رشـته توليـدی عبـور نمـوده و سـپس بـا افزايـش قطر تا سـه برابـر در لوله جـداری نصب شـود و انجـام هرگونـه عمليـات انگيزش چـاه را ممکن سـازد، بدين ترتيـب نيـازی به حضـور دکل جهت انجـام عمليات نخواهـد بود که باعـث صرفه جويـي در هزينه و کاهش قابل ملاحظـه زمان می گردد.

یکـی از ویژگی هـای سـازندهای رسـی و شـیلی توانایـی جـذب آب در لایه هـای آن اسـت. حفـاری لایه هـای شـیل ها مشـکلاتی همچـون افزایـش فشـار منفـذی و ریـزش دیـواره چـاه و کاهـش نـرخ سـرعت حفـاری را در پـی دارد. جهـت جلوگیـری از مشـکلات فـوق از سـیالات پایـه روغنـی همچـون گازوئیـل جهـت حفـاری چنیـن لایه هایی اسـتفاده می گردد کـه از نقطه نظـر قیمـت و هزینـه، مشـکلات ایمنـی و محیط زیسـت، چالش هـای فراوانـی را ایجـاد می کنـد و صنعـت همـواره در پـی حذف این دسـته از سـیالات بـوده اسـت.

مزایای فنی:
• ایجاد خاصیت بازدارندگی در مقابل تورم لایه های شیلی و رسی
• جلوگیری از نفوذ آب توسط شیل ها با ایجاد لایه محافظ نانومتری

شـیرهای دروازهای گونـهای از شـیرهای صنعتـی محسـوب میشـوند کـه در آن هـا از یـک دریچـه دایـره ای یـا مسـتطیلی برای بسـتن مسـیر سـیال اسـتفاده می شـود. تقاضـای صنعتی شـرکت گداختـار، برای اعمال پوشـش بر روی صفحات مجرا بند شـکل این شـیرها اسـت که قرار اسـت در خطوط لولـه انتقـال نفت خـام مورد اسـتفاده قـرار گیرند. پوشـش اسـتاندارد برای اعمـال روی ایـن قطعـات فـولادی، اسـتالیت اسـت و این پوشـش باید به روش HVOF روی قطعـات اعمـال شـوند.

مزایای فنی:
• افزایش مقاومت قطعه در برابر سایش و خوردگی
 • استحکام چسبندگی بالا
 • آلودگی اندک 

سـیالات تکمیـل چـاه رایج فعلـی در صنعت نفـت و گاز بـا وزن بـالا از نـوع کلسـیم برومایـد اسـت که هم مشـکل هزینـه بالا و هم مشـکلات تامین از خارج را دارد. محصول معرفی شـده فاقد یون سـمی بروماید بوده و کاملا با اسـتفاده از مـواد اولیه موجود در کشـور تولید شـده است که سـبب افزایش چشمگیر در بهبود تکمیـل و تعمیر چاه های نفت و گاز شـده اسـت.

مزایای فنی:
• کاهـش هزینه ها (تـا 60 %هزینه نمونه خارجـی) و جلوگیری از خروج سـالیانه 25 تا30 میلیون دلار ارز از کشـور
• کاهش مشکلات آلودگی و سمیت ناشی از یون بروماید