سروش رستگار

مدیر واحد مدیریت پروژه

سعید اجلالی

مدیر امور کارگزاران

رضا سلطانعلی زاده

مدیر شبکه تبادل فناوری

عرفان کامفر

مدیر امور اداری

هادی حسینی

مدیر برنامه چالش

امراله دهقانی

مشاور مدیرعامل

غدیر دولابی

مدیر امور مالی

مهدی روحنواز

مدیر پروژه

امیرحسین سلیمان

کنترل پروژه و برنامه ریزی

نیکو طهرانی

کارشناس برنامه چالش

محمدامین علوی

قائم مقام مدیر شبکه تبادل فناوری

مرتضی پاک نیت

مدیر امور فناوران

حمید نجارزادگان

مدیر فنی

سعید عابدینی

پشتیبانی

فائزه باغانی

کارشناس امور فناوران