سروش رستگار

مدیر واحد مدیریت پروژه

محمد امین علوی

قائم مقام مدیرعامل

رضا سلطانعلی زاده

مدیرعامل شبکه تبادل فناوری

عرفان کامفر

مدیر امور اداری

هادی حسینی

مدیر برنامه چالش

امراله دهقانی

مشاور مدیرعامل

غدیر دولابی

مدیر امور مالی

مهدی روحنواز

مدیر پروژه

امیرحسین سلیمان

کنترل پروژه و برنامه ریزی

نیکو طهرانی

کارشناس برنامه چالش

سعید اجلالی

مدیر امور کارگزاران

مرتضی پاک نیت

مدیر امور فناوران

حمید نجارزادگان

مدیر فنی

سعید عابدینی

پشتیبانی

فائزه باغانی

کارشناس امور فناوران

فریبا سعیدی

مدیر پروژه

عاطفه سادات طباطبائی

مدیر پروژه

حکیمه داودی

کارشناس برنامه چالش

حانیه زنگی

کارشناس امور کارگزاران