هادی حسینی

مدیر برنامه چالش

رضا سلطانعلی زاده

مدیرعامل شبکه تبادل فناوری

محمد امین علوی

قائم مقام مدیرعامل

عرفان کامفر

مدیر امور اداری

امراله دهقانی

مدیر امور کارگزاران

سروش رستگار

مدیر واحد مدیریت پروژه

غدیر دولابی

مدیر امور مالی

مهدی ابوالقاسمی

مدیر پروژه

امیرحسین سلیمان

کنترل پروژه و برنامه ریزی

نیکو طهرانی

کارشناس برنامه چالش

سعید اجلالی

مدیر امور کارگزاران

فریبا سعیدی

مدیر پروژه

حمید نجارزادگان

مدیر فنی و مدیر امور فناوران

حانیه زنگی

کارشناس امور کارگزاران

فائزه باغانی

کارشناس امور فناوران

عاطفه سادات طباطبائی

مدیر پروژه

حکیمه داودی

کارشناس برنامه چالش

منصور جعفری

خدمات