واحد پایلوت و صنعتی تولید بتاکاروتن محلول در روغن از جلبک دونالیال سالینا

سالیانه 40 تن بتاکاروتن از خارج وارد می شود که موجب خروج حدود 80 میلیون دلار ارز از کشور می گردد. به منظور تولید بتاکاروتن از ریزجلبک، از سیستم های باز استفاده می شود. در این طرح نیز با توجه به فضای مستعد زمین، خورشید و آب شور در کشور، اجرای این طرح در فضای استخرهای روباز ارائه شده است.

مزایای فنی:
• تولید و فرآوری جلبکهای دونالیال سالینا به روش سیستم باز در استخرهای روباز
• ساالنه حدود 3 تن محصول خروجی متمرکز بر تولید بتاکاروتن
محلول در روغن 4.1 تا 30% از جلبک دونالیال
• قابل استفاده در محصوالت مکمل و پایین دستی

یکی از محصوالت فرعی در کارخانه های تولیدکننده آرد، جنین یا گیاهک گندم است که به دلیل داشتن انواع ویتامین ها، چربی و فیبر، از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. اما این محصول فسادپذیر، قابلیت نگهداری ندارد و در زمان کوتاه تغییر طعم میدهد و به همین دلیل این محصول با ارزش برای مصرف دام مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای فنی:
• امکان ذخیرهسازی طوالنی مدت
• حفظ کیفیت و ارزش غذایی محصول
• کاهش بار میکروبی

در بسـته بندی موادغذایـی بـا اسـتفاده از قوطی هـای فلـزی تامیـن مـواد اولیـه سـاخت قوطی هـای فلـزی، عـدم قابلیت سـایزبندی ، سـنگین بودن و قیمت بالای آن منجر به طراحی و تولیـد ظرف هـای چندلایـه نفوذناپذیـر پلیمـری گردیـد. از طـرف دیگـر سـاختارهای چندلایه پلیمـری در برابر مـوادی که PH اسـیدی دارنـد، مقاومـت کمی دارنـد. در صـورت مواجهه طولانـی مـدت ایـن عوامـل باعـث جدایـی لایه هـا از هـم می شـود.

مزایای فنی:
• افزایش ماندگاری زمان مواد غذایی
• بهبود مقاومت به اجزای اسیدی