اعضا تیم شبکه تبادل فناوری

سروش رستگار

مدیر واحد مدیریت پروژه

سعید اجلالی

مدیر امور کارگزاران

نوید عطایی

مدیر پروژه

عرفان کامفر

مدیر امور اداری

هادی حسینی

مدیر برنامه چالش

امرالله دهقانی

مدیر امور فناوران

مهدی روحنواز

مدیر پروژه

امیرحسین سلیمان

کنترل پروژه

نیکو طهرانی

کارشناس برنامه چالش

اکبر قاسمی

کارشناس برنامه چالش

مرتضی پاک نیت

مدیر پروژه

حمید نجارزادگان

مدیر فنی

رضا سلطانعلی زاده

مدیر شبکه تبادل فناوری

سعید عابدینی

پشتیبانی